Dle § 10 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování v elektrotechnice

Zná předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného
druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Zná místní pracovní a technologické postupy, provozní a
bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou  pracovník vykonává, popřípadě řídí. Má teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména
při úrazech elektrickým proudem.