Dle § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovník poučený v elektrotechnice

Zná v rozsahu své činnosti předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, zná možná ohrožení elektrickými zařízeními a umí poskytnout první pomoc při úrazech elektrickým proudem.